Loading...

Polityka prywatności

RODO i klauzule informacyjne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach kontaktu mailowego lub telefonicznego, a także w związku z subskrypcją Newslettera jest Mielżyński Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowskiej 5/7, 01-066 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000202273, NIP: 5272429323, kapitał zakładowy: 240.000 PLN (dalej jako: „Administrator”).

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem w następujący sposób:

 • mailowo, kierując wiadomość e-mail na adres administrator.biuro@mielzynski.pl;
 • w drodze korespondencji w formie pisemnej, kierując pocztę na adres naszej siedziby: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa.
Cele, podstawa i zakres przetwarzanych danych osobowych
Dane gromadzone w ramach kontaktu mailowego lub telefonicznego

W związku z możliwym kontaktem mailowym lub telefonicznym Administrator może gromadzić Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu e-mail, numeru telefonu oraz innych danych niezbędnych do realizacji Państwa interesu (głównie danych kontaktowych). Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji wymienionych celów przetwarzania, choć o kontakcie z Administratorem decydują Państwo dobrowolnie. Brak przekazania ww. danych może spowodować niemożność realizacji usługi przez Administratora, udzielenia odpowiedzi na pytania bądź rozpatrzenia wniosku lub innego interesu, z którym się Państwo zwracają.

Cele przetwarzania: Podane dane osobowe służą do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, rozpatrzenie wniosków i żądań kontaktujących się osób, zapewnienia realizacji usługi świadczonej przez administratora danych lub realizacji innego interesu osoby kontaktującej się, jak również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub osoby trzeciej, m.in. wykonania działań kontaktowych w stosunku do klienta lub potencjalnego klienta, a także ustalenia, dochodzenia czy obrony roszczeń – zależnie od zakresu kontaktu.

Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO

Dane gromadzone w ramach subskrypcji Newslettera

Zapisanie się na listę subskrybentów Newslettera wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w postaci adresu e-mail podanego w formularzu zapisu. Poprzez zapisanie się na listę subskrybentów Newslettera wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu otrzymywania informacji o promocjach, bonusach oraz organizowanych wydarzeniach, w tym informacji handlowych. Subskrypcja Newslettera oznacza ponadto wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres e-mail podany w formularzu. Dane osobowe podawane są dobrowolnie.

Cele przetwarzania: Podane dane osobowe w postaci adresu e-mail przetwarzane będą w celu otrzymywania od Administratora informacji o promocjach, bonusach oraz organizowanych wydarzeniach, w tym informacji handlowych, na podany adres e-mail.

Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe zgromadzone w związku z kontaktem mailowym lub telefonicznym przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Państwa interesu, z którym zwrócili się Państwo do Administratora. W przypadku realizacji umowy zawartej z Administratorem, dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania takiej umowy. W przypadku istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, mogących powstać w związku ze świadczoną usługą lub realizacją interesu, z którym się Państwo zwrócili.

Dane osobowe przetwarzane w związku z dołączeniem do listy subskrybentów Newslettera przetwarzane będą przez okres realizacji przez Administratora wysyłania Newslettera oraz informowania subskrybentów o promocjach, bonusach oraz organizowanych wydarzeniach, w tym przesyłania informacji handlowej na podany adres e-mail, jak również Państwa chęci otrzymywania tych informacji. Dane nie będą przetwarzane dłużej niż do czasu anulowania subskrypcji Newslettera (co będzie traktowane jako cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach).

Odbiorcy danych

Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji umowy lub w związku z zamiarem jej zawarcia, jak również przy realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu prawnego Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne, pocztowe lub kurierskie, kadrowe, księgowe oraz inne, niezbędne przy realizacji ww. celów.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, na zasadach określonych przepisami prawnymi, w szczególności RODO, ma prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w zakresie, w którym dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych;
 • niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu (informujemy, że nie podlegają Państwo takim decyzjom).

Informujemy również, że w przypadku gdy sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże przed podjęciem takiego działania, celem wyjaśnienia wątpliwej kwestii dotyczącej ochrony Państwa danych osobowych zalecamy kontakt z Administratorem.

Regulamin kart podarunkowych

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Wydawca – Mielżyński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowskiej 5/7 Salon Sprzedaży – położony na terytorium Polski, wchodzący w skład sieci Wydawcy punkt sprzedaży Towarów lub Usług, akceptujący transakcje dokonywane przy użyciu Karty Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities
 2. Karta Podarunkowa MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities (dalej zwana również Kartą) – karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela na zasadach niniejszego Regulaminu Kart Podarunkowych MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities, posiadająca pasek magnetyczny, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży.
 3. Nabywca – osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities
 4. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży.
 5. Towary lub Usługi – przedmioty lub usługi oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży.
 6. Dostępne Saldo – liczba punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities
 7. Niewykorzystane Środki – liczba punktów na Karcie Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities, które nie zostały wykorzystane przed upłynięciem Terminu Ważności Karty
 8. Termin Ważności – oznacza dzień przypadający 12 miesięcy od daty wydania Karty Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities
 9. Terminal POS – oznacza terminale lub inne urządzenia znajdujące się w Salonach Sprzedaży, umożliwiające dokonywanie transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities

Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities (wraz z zadeklarowaną przez Nabywcę liczbą punktów doładowaną na Karcie), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty w Salonach Sprzedaży w Terminie Ważności Karty.

Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie przekazania Karty Nabywcy.

Wartość Karty Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities wyrażona w PLN równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).

Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę nie stanowią depozytu, a ich wpłata nie prowadzi do ustanowienia odrębnego, indywidualnego rachunku prowadzonego przez Wydawcę. Nie można połączyć Karty Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities z żadnym rachunkiem indywidualnym, depozytowym lub kredytowym posiadanym przez Użytkownika w jakiejkolwiek instytucji finansowej.

W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę, suma punktów zgromadzonych na Karcie zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary lub Usługi.

W momencie pomniejszenia Dostępnego Salda na Karcie Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za nabyte przy użyciu Karty Towary lub Usługi, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów lub usług w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie liczba punktów zgromadzonych na Karcie.

Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.

Karta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania. W momencie przekazania Karty Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Termin Ważności Karty nie może zostać przedłużony.

Dostępne Saldo pozostające na Karcie Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities po upływie lub w dniu określonym jako Termin Ważności stają się Środkami Niewykorzystanymi.

Karta Podarunkowa MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities może być realizowana wyłącznie po aktywacji oraz wyłącznie w Salonach Sprzedaży.

Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities Nabywcy odbywa się w punkcie sprzedaży po uiszczeniu zapłaty za Kartę.

Salon Sprzedaży/Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

Karta Podarunkowa MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities jest formą gotówki i powinna być traktowana jak gotówka. Użytkownik Karty jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Karty przed utratą, zniszczeniem lub kradzieżą. Użytkownik Karty przyjmuje na siebie pełne ryzyko strat związanych z jej utratą, zniszczeniem lub kradzieżą.

Realizacja Karty przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.

W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Personel dokona pobrania z Karty liczby punktów odpowiadającej cenie Towarów lub Usług nabytych przez Użytkownika od Wydawcy za pomocą Terminala POS.

Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities:

 1. może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży;
 2. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
 3. posiada Termin Ważności, po którym nie może być zrealizowana.

Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities w wypadku:

 1. upływu terminu ważności Karty,
 2. braku technicznej możliwości realizacji Karty, w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy oraz
  uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie

Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego z systemem informatycznym Wydawcy.

W wypadku, gdy pomimo upływu Terminu Ważności Karty Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities Dostępne Saldo na Karcie pozostaje niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu Niewykorzystanych Środków przekazanych Wydawcy.

W wypadku, gdy cena Towarów lub Usług nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zgromadzonych na Karcie, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą. Użytkownik może również wykorzystać punkty zawarte na innej Karcie Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities do dopełnienia potrzebnej do zakupu liczby punktów.

Po pełnym wykorzystaniu Dostępnego Salda z Karty Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities nie będzie możliwe przeprowadzenie za jej pomocą żadnych transakcji sprzedaży.

Karta Podarunkowa MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities nie może być doładowana dodatkową kwotą w celu zwiększenia Dostępnego Salda.

Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

Reklamacje związane z Kartami mogą być składane w Salonach Sprzedaży w godzinach pracy tych Salonów Sprzedaży.

W wypadku zwrotu Towarów lub Usług nabytych w Salonach Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities Użytkownik otrzyma od Wydawcy nową Kartę Podarunkową MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities, którą Wydawca przekaże Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów lub Usług. Karta, którą Wydawca przekaże Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała 12-miesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania oraz zostanie zasilona przez Wydawcę punktami w liczbie odpowiadającej cenie Towarów lub Usług podlegających zwrotowi.

Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów lub Usług nabytych z użyciem Karty potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

Karta Podarunkowa MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, nie jest kartą płatniczą.

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

Wydanie Karty Podarunkowej MIELŻYŃSKI Wines Spirits Specialities Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

Polityka prywatności aplikacji mobilnej

Mielżyński Sp. z o.o. przygotowała darmową aplikację Mielżyński. USŁUGA świadczona jest przez Mielżyński Sp. z o.o. za darmo i przeznaczona jest do użytku w obecnym zakresie.

Niniejsza strona zawiera informacje dla odwiedzających dotyczące naszej polityki w zakresie zbierania, wykorzystywania i ujawniania Danych Osobowych dla osób, które decydują się na korzystanie z naszej Usługi.

Decydując się na korzystanie z naszej Usługi, wyrażają Państwo zgodę na zbieranie i wykorzystywanie informacji w związku z niniejszą polityką. Zbierane przez nas dane osobowe służą świadczeniu i poprawianiu jakości naszej Usługi. Danych tych nie będziemy przekazywać żadnym podmiotom, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej polityki prywatności.

Terminy stosowane w niniejszej polityce prywatności mają znaczenie nadane im w naszych Warunkach, dostępnych na naszej stronie, chyba że postanowienia niniejszej polityki prywatności stanowią inaczej.

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH

W celu poprawy Państwa wygody, w trakcie korzystania z Usługi możemy wymagać od Państwa przekazania nam wybranych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres email i preferencje w zakresie produktów. Wymagane informacje będą przez nas przechowywane i wykorzystywane zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

Aplikacja korzysta z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, które mogą zbierać informacje służące do Państwa identyfikacji.

Odnośnik do polityki prywatności zewnętrznych dostawców usług używanych przez aplikację:

Usługi Google Play
Firebase Analytics

DANE DZIENNIKA (LOG DATA)

Niniejszym informujemy, że przy każdym użyciu naszej Usługi, w przypadku wystąpienia błędu aplikacji, zbieramy dane i informacje (za pośrednictwem produktów podmiotów zewnętrznych) na Państwa telefonie, które zwane są danymi dziennika. Dane dziennika mogą zawiera informacje, takie jak adres protokołu internetowego („IP”) Państwa urządzenia, nazwa urządzenia, wersja systemu operacyjnego, konfiguracja aplikacji przy korzystaniu z naszej Usługi, czas i data użycia Usługi i inne dane statystyczne.

PLIKI TYPU „COOKIE”

„Cookie” to pliki zawierające niewielką liczbę danych, które są powszechnie stosowane jako anonimowe, niepowtarzalne identyfikatory. Wysyłane są do Państwa przeglądarki z odwiedzanych stron i przechowywane są w wewnętrznej pamięci Państwa urządzenia.

Usługa nie wykorzystuje plików typu „cookie” w sposób bezpośredni. Aplikacja może jednak korzystać z kodu i bibliotek podmiotów zewnętrznych, które używają plików typu „cookie” w celu zbierania informacji i poprawy jakości swoich usług. Przysługuje Państwu prawu do akceptacji lub odmowy takich plików oraz powiadomienia, gdy plik typu „cookie” wysyłany jest na Państwa urządzenie. Jeśli nie zaakceptują Państwo naszych plików typu „cookie”, mogą nie mieć Państwo dostępu do części naszej Usługi.

USŁUGODAWCY

Możemy nawiązywać współpracę z zewnętrznymi spółkami lub osobami w następujących celach:

 • Usprawnienie naszej Usługi;
 • Świadczenie Usługi w naszym imieniu;
 • Realizacja usług związanych z Usługą; lub
 • Wsparcie w analizowaniu sposobu, w jaki nasza Usługa jest wykorzystywana.

Pragniemy poinformować użytkowników niniejszej Usługi, że wymienione podmioty zewnętrzne mają dostęp do Państwa danych osobowych. Powyższy dostęp ma na celu realizację zadań przypisanych tym podmiotom w naszym imieniu. Mają one jednak obowiązek zachować poufność tych danych i nie mogą używać ich w żadnym innym celu.

BEZPIECZEŃSTWO

Cenimy zaufanie, jakim nam Państwo obdarzyli, przekazując nam Państwa dane osobowe. Z tego powodu dokładamy wszelkich starań, aby stosować dostępne środki w celu ich zabezpieczenia. Należy przy tym pamiętać, że żaden sposób przekazywania danych przez Internet ani żadna metoda elektronicznego ich przechowywania nie zapewnia pełnego bezpieczna i niezawodności, dlatego nie jesteśmy w stanie zagwarantować absolutnej ochrony.

ODNOŚNIKI

Niniejsza Usługa może zawierać odnośniki do innych stron. W przypadku kliknięcia w odnośnik podmiotu zewnętrznego, nastąpi przekierowanie na jego stronę. Przypominamy, że powyższe strony zewnętrzne nie są przez nas obsługiwane. Z tego powodu zalecamy, aby zapoznali się Państwo z ich politykami prywatności. Nie mamy wpływu na treść, polityki prywatności czy praktyki związane ze stronami lub usługami podmiotów zewnętrznych i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Przedmiotowe Usługi nie są kierowane do osób poniżej 13 roku życia. Nie prowadzimy celowego zbierania danych pozwalających na identyfikację dzieci poniżej 13 roku życia. W przypadku powzięcia wiedzy, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam swoje dane osobowe, niezwłocznie usuwamy je z naszych serwerów. Jeśli są Państwo rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka i dowidzieli się Państwo, że przekazało nam swoje dane osobowe, prosimy o kontakt w celu podjęcia przez nas niezbędnych działań.

ZMIANA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nasza polityka prywatności może podlegać okresowym zmianom. Z tego powodu zachęcamy Państwa do odwiedzania niniejszej strony co jakiś czas w celu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Będziemy powiadamiać Państwa o wszelkich zmianach poprzez umieszczanie na niniejszej stronie każdej nowej polityka prywatności. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia na niniejszej stronie.

KONTAKT

Prosimy o kontakt w przypadku pytań lub sugestii dotyczących naszej polityki prywatności.